Stadgar

Stadgar

Stadgar för Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati och stockholmsföreningen stockholm

§ 1
Föreningens namn är: Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati.

§ 2
Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati är en intresseförening, som har till ändamål att i Sverige sprida kännedom om och stödja den på vetenskapliga grunder byggda homeopatiska läkemetoden. Det mål vartill föreningen syftar är homeopatins erkännande som behandlingsmetod, stödja utbildning av svenska läkare med homeopatisk inriktning samt upprättande av svenska homeopatiska kliniker och sjukhus.

§ 3
En var som är intresserad av föreningens ändamål kan erhålla medlemskap i föreningen.

§ 4
Medlemsavgiftens storlek bestämmes av årsmötet. Befrielse från medlemsavgift kan i särskilda fall efter anhållan beviljas av styrelsen.

Familjemedlemmar med samma boendeadress betalar en reducerad årsavgift.

Till hedersledamöter kan väljas personer som gjort sig synnerligen förtjänta om föreningen eller eljest på utmärkt sätt främjat dess syften. Hedersledamot är befriad från årsavgift.

§ 5
Föreningens skrift är Tidskrift för Homeopati. Varje medlem i
föreningen erhåller tidskriften utan särskild avgift, dock sänds endast ett exemplar
till varje familj. Tidskriften ska publiceras tre gånger per år. Datum för varje nummer ska fastställas av styrelsen.

§ 6
Föreningens styrelse, som har sitt säte i Stockholm och väljes av årsmötet, består av fem ledamöter samt två suppleanter. Två ledamöter väljs för två år och två för ett år.

 1. Ordförande,
 2. Vice ordförande,
 3. Sekreterare,
 4. Vice sekreterare,
 5. Kassaförvaltare.

Ordförande utses av årsmötet. Övriga poster inom styrelsen fördelas av styrelseledamöterna själva.

Majoriteten av styrelsen får icke utgöras av praktiserande homeopater.

§ 7
Styrelsen åligger:

 1. Att handha föreningens angelägenheter och förvalta dess tillgångar;
 2. Att kallelse till årsmötet skall tillsammans med dagordningen sändas ut senast fjorton dagar före mötet;
 3. Att vid årsmötet avge skriftlig redogörelse över föreningens verksamhet sedan näst föregående årsmöte;
 4. Att senast fyra veckor före årsmötet till revisorerna avlämna såväl protokoll och samtliga räkenskapsböcker i avslutat skick jämte verifikationer;
 5. Att utse redaktör eller redaktörer för föreningens tidskrift;
 6. Att protokoll skall föras över föreningens och styrelsens sammanträden;

§ 8
Styrelsen får ej fatta beslut om ej minst tre ledamöter är närvarande och om beslut ense. I övrigt gäller vid omröstning inom styrelsen enkel majoritet och vid lika röstetal den mening som ordförande företräder.

Vid föreliggande behov utser styrelsen inom sig ett arbetsutskott.

§ 9
Ordförande eller i hans ställe vice ordförande åligger:

 1. Att representera föreningen;
 2. Att leda förhandlingarna vid möten och sammanträden inom såväl föreningen som styrelsen;
 3. Att genom sekreterarens försorg kalla styrelsen och föreningens medlemmar till sammanträden, när det behövs på begäran av styrelseledamot.

§ 10
Sekreteraren åligger:

 1. Att på ordförandes hemställan sammankalla styrelsen;
 2. Att på ordförandens hemställan kalla föreningens medlemmar till möten;
 3. Att vid alla sammanträden och möten föra protokoll samt uppsätta och expediera utgående skrivelser eller andra handlingar.

§ 11
Kassaförvaltaren åligger:

 1. Att handa föreningens penningmedel och övriga värdesaker;
 2. Att ombesörja inkasseringar och utbetalningar samt däröver avge verifierad redovisning;
 3. Att föra matrikel över föreningens medlemmar;
 4. Att handha och vårda föreningens bibliotek och expeditionsarkiv;
 5. Att förestå och sköta Homeopatiska Byrån.

§ 12
Föreningens medlemsrevisor är två av vilka en är ordinarie och en suppleant. De väljs för ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Därutöver ska styrelsen utse en yrkesrevisor om föreningen uppfyller villkoren för större företag enligt skatteverkets regler för ideella föreningar.
Revisorerna åligger att granska det förflutna årets (1 januari-31 december) räkenskaper och förvaltning samt att däröver vid årsmötet avge berättelse. Revisionsberättelsen skall vara avlämnad till styrelsens ordförande senast 14 dagar före mötet.

§ 13
Föreningens verksamhetsår (räkenskapsår) sammanfaller med kalenderår.

§ 14
Vid föreningens ordinarie årsmöte äga endast föreningens medlemmar närvara. Vid årsmötet, som håller senast under april månad, skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av en person som jämte ordförande skall justera mötets protokoll;
 2. Styrelsens årsberättelse;
 3. Revisorernas berättelse;
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
 5. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter samt ordinarie medlemsrevisor;
 6. Val av ordförande i styrelsen;
 7. Val av övriga styrelseledamöter;
 8. Val av två medlemsrevisorer av vilka en är ordinarie och en suppleant;
 9. Val av tre ledamöter i valberedningen;
 10. Fastställande av årsavgiftens storlek;
 11. Övriga ärenden;

Förslag till årsmötet från medlem eller medlemmar skall inlämnas skriftligt till styrelsen senast fjorton dagar före mötet.

Den vid årsmötet utsedda valberedningen har att fjorton dagar före nästföljande årsmöte till styrelsen inkomma med förslag till styrelseledamöter och andra funktionärer för nästkommande arbetsår.

§ 15
Vid val och omröstningar inom föreningen har varje medlem en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst frågan. Med undantag av frågor rörande medlems uteslutande (§ 18), föreningens upplösning (§ 19) samt ändring av stadgarna (§20) fattas alla beslut med enkel majoritet.

§ 16
Röstberättigad är varje närvarande medlem som erlagt föregående års medlemsavgift. Ingen får inklusive fullmakt förfoga över mer än två röster på föreningens möten.

§ 17
Sluten omröstning företages när frågan om föreningens upplösning behandlas (§ 19), vid andra frågor av större vikt och då styrelsen så önskar eller minst tio medlemmar så begära.

§ 18
På förslag av styrelsen eller av medlem i föreningen kan medlem om befogad anledning föreligger, uteslutas ur föreningen efter beslut, fattat på ett föreningsmedlemsmöte; vid mötet måste två tredjedels majoritet för förslaget erhållas.

Medlem som efter anmodan under två på varandra följande år icke erlagt stadgad årsavgift, anses inte längre tillhöra föreningen.

Utesluten medlem äger inte rätt att återfå inbetalda medlemsavgifter, till föreningen lämnade gåvor eller dylikt.

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 19
Beslut om föreningens upplösning kan inte fattas om inte minst två tredjedels majoritet vid två efter varandra följande möten genom sluten omröstning uppnås för förförslaget. Mellan dessa möten skall minst 30 dagar förflyta. I kallelserna till ifrågavarande möten skall anges, att förslag olm föreningens upplösning därvid kommer att behandlas.

Om föreningens upplösning beslutas skall medel och tillgångar vid sista föreningsmötet tilldelas organisation vars verksamhet och syften står i överensstämmelse med föreningens.

§ 20
Beslut om ändring av föreningens stadgar fodrar två tredjedels majoritet av vid ett föreningsmedlemsmöte närvarande medlemmar.

I kallelsen till ifrågavarande möte skall anges att förslag om ändring av stadgarna därvid kommer att behandlas.

Svenska Föreningen för vetenskaplig Homepati, Stockholmsföreningen

Bildades i maj 1977.

Här föreliggande ny arbetade stadgar antogs vid föreningens möte den 29 april 2017.

§ 1
Stockholmsföreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Stockholms kommun och län.

§ 2
Vid val av styrelse och övriga funktionärer till Stockholmsföreningen gäller samma personer som till riksföreningen, dvs. Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati.

§ 3
Riksföreningens stadgar gäller också i tillämpliga delar Stockholmsföreningen.