Isabelle tillfrisknar från autism tack vara homeopati

Isabelle var helt i sin egen värld och förlorade sin språkförståelse och började till och med att tappa balansen. Isabelles mamma gav inte upp, trots att läkarna sagt att barn kan bli autistiska och därmed obotliga, tog hon istället kontakt med en homeopat.

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopatis yttrande angående artikel 16:2 i läkemedelsdirektivet 2001/83/EG

Yttrande / Synpunkter

SFVH:S yttrande på Läkemedelsverkets förslag (Rapport) till ett svenskt regelverk för godkännande av homeopatiska läkemedel, art. 16.2 i läkemedelsdirektivet 2001/83/EG. Stockholm den 12 maj 2015

Inledande
I remisslistan upptas ingen instans som representerar utövande homeopater, inte heller någon som företräder den av homeopatin intresserade allmänheten. Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati önskar därför att följande ställningstagande och synpunkter beaktas som remissvar.
Föreningen, bildad i Stockholm 1915, är en ideell riksförening vars medlemmar (f.n. över 800) i regel är människor med egen erfarenhet av och ofta betydande kunskap i homeopati, utan att vara utövande homeopater. Den stöder ekonomiskt forskning och information om homeopati, både inom Sverige och internationellt, och står helt fri i förhållande till olika traditioner och varianter av homeopatisk utövning.

Ställningstagande
Föreningen förordar alt. 4 men med följande önskemål:
a) Förtydligande/starkare betoning av att lagen förutsätter att registrering av homeopatiska enkelmedel sker eller skall ske enligt art. 14.1 om så är möjligt enligt denna artikels lydelse (se nedan, 1.).
b) Ersättande av det centrala kravet på ”långvarig användning” (15/30 år) med krav på kvalificerad utvärdering i enlighet med homeopatins speciella principer och erfarenhet (se nedan, 2.).
c) Krav på gedigen homeopatisk utbildning och erfarenhet för legitimerad personal som kan få anledning att i tjänsten utöva eller ge råd/informera om homeopati.

Skäl till önskemålen
1. Aktuella formuleringar kan (eventuellt) öppna för registrering av enkelmedel enligt art. 16.2 (i stället för 14.1) i syfte att få dem receptbelagda. Detta skulle i värsta fall kunna leda till att homeopati inte längre kan utövas av icke legitimerad personal och därmed dö ut i Sverige.
2. Samtliga alternativ utgår ju principiellt från det nuvarande EU-regelverket för traditionella växtbaserade läkemedel, detta trots att homeopatin är en helt självständig form av medicinsk terapi, där bara en begränsad del av läkemedlen baseras på växter. Centrala är dels potenseringen av medlen (i regel med en spädningsgrad som väl motsvarar kravet i art. 14.1), dels valet av medel efter helt idiomatiska homeopatiska erfarenheter. Ett homeopatiskt (enkel)medels ”ändamåls-enlighet” kan inte bedömas bara med stöd av långvarig användning. Det är bara om den homeopatiska principen – similia similibus curentur – tillämpats i varje åberopat enskilt fall, som medlet har fått visa sina möjligheter som botemedel.
Kravet på långvarig användning bör alltså ersättas med ett krav på utvärdering av medlet på homeopatiska grunder. I EG-direktivet medges ”svårigheten att tillämpa konventionella statistiska metoder” för att utvärdera homeopatiska medels verkan i samband med kliniska prövningar, men lösningen på problemet, att tillämpa icke-konventionella metoder nämns ej, trots att sådana är fullt tänkbara och i viss utsträckning redan existerar. Se exempel och diskussion i t.ex. Robert Hahn: ”Homeopathy: Meta-Analyses of Pooled Clinical Data”, Forschende Komplementärmedizin 2013:5, http://www.karger.com/Article/FullText/355916. (Även enligt artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet skall bestämmelserna för de prekliniska studier och kliniska prövningar som krävs för godkännande av ett homeopatiskt läkemedel vara ”i enlighet med de principer och särdrag som utmärker homeopatin”.)
Just nu när det aktuella tillägget, art. 16.2, i läkemedelslagen skall utformas, ges ett lämpligt tillfälle att behandla homeopatin på ett korrekt sätt, som en självständig medicinsk metod, artskild från både allopati och fytomedicin. Därmed skulle också dörren öppnas för nya medel, som redan från början testas på ett för homeopatin specifikt och korrekt sätt.

Synpunkter
Sverige är en relativt liten marknad för homeopatiska medel, starkt beroende av omvärlden. Det är dock viktigt att svenska patienter ges säker och enkel tillgång på de många medel som homeopatisk terapi normalt har behov av, både som ordinerade av utbildad homeopat och som avsedda för ”egenvård”. Önskvärt vore att lagstiftningen kunde homogeniseras åtminstone inom EU-området, t.ex. så att medel som redan godkänts i annat EU-land än Sverige efter ett enkelt förfarande kan godkännas även här. (Detta gäller båda artiklarna, 14.1 och 16.2.)
Patienter i vården bör ha möjlighet att fritt få välja vårdform. Detta förutsätter dock att han/hon är informerad även om alternativa terapier, t.ex. homeopatin. Om legitimerad personal inte kan ge adekvat information bör den åtminstone kunna hänvisa till var information kan sökas. Först när patienten är informerad kan man förvänta sig fritt val och eget initiativ. Att ”gängse terapi” erbjuds patienten i första hand kan vara rimligt, särskilt om det aktuella vårdstället inte förfogar över alternativmedicinsk sakkunskap; däremot är det inte rimligt att patienten ”uttryckligen” måste säga nej för att slippa ifrån den terapin. Den offentliga vården skall underlätta, inte försvåra för patienten att söka den vård som kan tänkas vara mest effektiv eller som kanske utgör det enda alternativet. Huruvida denna alternativa vård kan ges på ett kompetent sätt inom den offentliga vården eller inte är en annan fråga. Att homeopatin både i sig själv och som komplementär insats är en mycket kostnadseffektiv terapi har visats i flera utländska studier.
Receptbeläggning av homeopatiska medel av patientsäkerhetsskäl borde aldrig kunna bli aktuell om art. 14.1 tillämpas på så sätt, att spädningsgraden för riskfrihet enbart bedöms individuellt, medel för medel, inte efter schablonvärden. Begränsningen av hur ett homeopatiskt medel får administreras, oralt eller utvärtes, borde då kunna vidgas där (nässpray, suppositorium) och inte införas i artikel 16.2 för medel utan terapeutisk indikation.
Några formuleringar i Läkemedelsverkets Rapport bör kommenteras:
En förpackningstext som ”Homeopatiskt läkemedel använt … //. Indikationen grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning inom homeopatin” är inte relevant om det föreligger godtagbara kliniska tester.
Formuleringen (i EG-direktivet) om ”de speciella egenskaperna hos homeopatika, såsom deras mycket låga innehåll av verksamma beståndsdelar” är olämplig eftersom den ”verksamma beståndsdelen” inte alls är liktydig med andelen av stamsubstansen – det potenserade läkemedlet är troligen till alla delar ”verksam beståndsdel”.
Endast ett litet antal homeopatiska enkelmedel har så begränsad känd verkan att ett fåtal specifika indikationer kan väljas ut och anges. Detta innebär inte att uttryckssättet ”homeopatikum utan erkända terapeutiska indikationer” är tillämpligt. I stället bör en formulering som t.ex. ”homeopatikum registrerat utan angiven terapeutisk indikation” vara lämpligare. Däremot torde det vara fullt acceptabelt och praktiskt att ange terapeutisk indikation för komplexmedel som komponerats speciellt med sikte på verkan vid specifika åkommor.

För Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati
Styrelsen: Marina Szöges, Yael Jusidman, Bonnie Lomnäs, Solveig Lindblom, Elisabet Balbo

Internationell konferens om homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatrisk funktions- nedsättning 10 – 11 oktober 2015

 

Click here for an English version>>>Konferensens-talare (1)

Vi firar 100 år med en internationell konferens där kunniga föreläsare berättar om homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom autism, Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes syndrom m.m.

 

 

111Konferensen äger rum på Vår Gård i Saltsjöbaden, strax utanför Stockholm, den 10-11 oktober. Tid: Lördag 9.00 – 17.30 med inskrivning 8.00-9.00 och middag ca 19.00. Söndag 9.00 – 17.00.

Föreläsarna har stor erfarenhet av homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

.

.

.

Föredragshållare

.

JyduthDr Judyth Reichenberg-Ullman, lic. naturläkare, sociolog och praktiserande klassisk homeopat sedan 30 år, har mentala och känslomässiga problem samt kvinnohälsa som specialitet. Judyth Reichenberg-Ullman och hennes man Robert Ullman har tillsammans gett ut sju böcker om homeopati, bl.a. storsäljaren Ritalin Free Kids, samt Homeopathic Self-CareRage-Free Kids och A Drug-Free Approach to Asperger Syndrome and Autism. 

 

Robert ullmanDr Robert Ullman, lic. naturläkare och klassisk homeopat med 32 års erfarenhet, har behandlat över 4.000 barn med inlärnings- och beteendestörningar. Paret Reichenberg-Ullman bor och praktiserar i Seattle, USA, och i södra Chile.

 

hileryHilery Dorrian, England, är klassisk homeopat, örtspecialist och akupunktör med 25 års erfarenhet. Hilery Dorrian är känd för att vara en entusiastisk och engagerad föreläsare. Hon har en fantastisk förmåga att förmedla sina vida kunskaper om homeopati och om barn med problem.

 

Dr.Dinesh-ChauhanDr Dinesh Chauhan, Mumbai, Indien, är klassisk homeopat. Han har ett insiktsfullt och passionerat förhållningssätt till homeopatin. Chauhan håller populära seminarier runt om i världen och undervisar tillsammans med dr Rajan Sankaran på ”The other song academy” i Mumbai. Dinesh Chauhan är författare till bl.a.: The Scientifically Intuitive Case Witnessing: The Journey of Three Steps och A Wander with a Little Wonder, Child-Centric Case Witnessing.

.
JuergenWeilandJürgen Weiland, Tyskland, är Heilpraktiker och klassisk homeopat och har en framgångsrik mottagning i Bonn. Han reser runt i världen och håller inspirerande föreläsningar och seminarier. Jürgen Weiland undervisar barnmorskor i hur homeopati kan användas i samband med graviditet, förlossning och under småbarnsåren. Han har på senare år inriktat sig på att uppnå en systematisk förståelse av Materia Medica, och speciellt med fokus på barns utveckling.

 

46_Schmidt_ICE13_100Josef Schmidt, professor och dr, är verksam vid Ludwig Maximilian-universitetet i München, institutionen för medicinsk etik, historia och teori. Han föreläser på internationella kongresser över hela världen och har specialiserat sig på Hahnemanns människosyn och homeopatins historia.

 

Bert BreukerBert Breuker, homeopat och leg. sjukgymnast från Holland, har studerat hos dr Tinus Smits och kombinerar klassisk homeopati med homeopatiska avgiftningar/avstörningar, den s.k. CEASE-metoden. Det innebär att man ser närmare på kritiska ögonblick i patientens utveckling och försöker lokalisera ”key moments” i individens fysiska och mentala utveckling. Dessa ”key moments” används som ett extra verktyg för att åstadkomma läkning på alla plan. Breuker är numera bosatt i Sverige och har homeopatisk mottagning i Umeå.

.
Alexander TournierDr Alexander Tournier från Homeopathy Research Institute, HRI, (London) redogör för forskningsläget inom den homeopatiska läkekonsten.

 

.

.

Medlem betalar endast 800 kronor för konferensen inklusive mat och fika

.

restaurang3Konferensavgiften är 1400 kronor, men subventionerad till 800 kronor för den som har medlemskap i Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati eller i något av Sveriges homeopatförbund. I priset ingår två luncher och fyra fikastunder. Eftersom föreningen firar 100-årsjubileum bjuder vi på en trerättersmiddag på lördagskvällen.

.

.

ANMÄLAN  TILL KONFERENSEN

Anmälan görs till Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati genom att sätta in 800 kronor respektive 1400 kronor på plusgirokonto 45 51 30-5. Skriv namn och adress. 
Skicka också mail
till homeopatiframjandet@gmail.com  och ange om du vill ha specialkost av något slag.

Passa också på att bli medlem, om du inte redan är det. Sätt in 80 kronor på samma konto som ovan, ange namn och adress.

Här finn färdbeskrivning till Vår Gård >>>

..

112Och den som vill vara nära på plats kan hyra rum på Vår Gård.
Läs mer här >>>

……Och den som vill vara nära på plats kan hyra rum på Vår Gård. Läs mer här .

.

VARMT VÄLKOMNA TILL EN INSPIRERANDE HELG! 

arnicaarnica 2arnica

VÄLKOMNA ATT FIRA 100-ÅRSJUBILEUM MED SVENSKA FÖRENINGEN FÖR VETENSKAPLIG HOMEOPATI

Konferensens-talare (1)

.

Vi firar 100 år med en internationell konferens där kunniga föreläsare berättar om homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom autism, Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes syndrom m.m.

 

111Konferensen äger rum på Vår Gård i Saltsjöbaden, strax utanför Stockholm, den 10-11 oktober. Föreläsarna har stor erfarenhet av homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

.

Föredragshållare

 

JyduthDr Judyth Reichenberg-Ullman, lic. naturläkare, sociolog och praktiserande klassisk homeopat sedan 30 år, har mentala och känslomässiga problem samt kvinnohälsa som specialitet. Judyth Reichenberg-Ullman och hennes man Robert Ullman har tillsammans gett ut sju böcker om homeopati, bl.a. storsäljaren Ritalin Free Kids, samt Homeopathic Self-CareRage-Free Kids och A Drug-Free Approach to Asperger Syndrome and Autism. 

 

Robert ullmanDr Robert Ullman, lic. naturläkare och klassisk homeopat med 32 års erfarenhet, har behandlat över 4.000 barn med inlärnings- och beteendestörningar. Paret Reichenberg-Ullman bor och praktiserar i Seattle, USA, och i södra Chile.

 

 

hileryHilery Dorrian, England, är klassisk homeopat, örtspecialist och akupunktör med 25 års erfarenhet. Hilery Dorrian är känd för att vara en entusiastisk och engagerad föreläsare. Hon har en fantastisk förmåga att förmedla sina vida kunskaper om homeopati och om barn med problem.

 

 

Dr.Dinesh-ChauhanDr Dinesh Chauhan, Mumbai, Indien, är klassisk homeopat. Han har ett insiktsfullt och passionerat förhållningssätt till homeopatin. Chauhan håller populära seminarier runt om i världen och undervisar tillsammans med dr Rajan Sankaran på ”The other song academy” i Mumbai. Dinesh Chauhan är författare till bl.a.: The Scientifically Intuitive Case Witnessing: The Journey of Three Steps och A Wander with a Little Wonder, Child-Centric Case Witnessing.

 

JuergenWeilandJürgen Weiland, Tyskland, är Heilpraktiker och klassisk homeopat och har en framgångsrik mottagning i Bonn. Han reser runt i världen och håller inspirerande föreläsningar och seminarier. Jürgen Weiland undervisar barnmorskor i hur homeopati kan användas i samband med graviditet, förlossning och under småbarnsåren. Han har på senare år inriktat sig på att uppnå en systematisk förståelse av Materia Medica, och speciellt med fokus på barns utveckling.

 

46_Schmidt_ICE13_100Josef Schmidt, professor och dr, är verksam vid Ludwig Maximilian-universitetet i München, institutionen för medicinsk etik, historia och teori. Han föreläser på internationella kongresser över hela världen och har specialiserat sig på Hahnemanns människosyn och homeopatins historia.

 

 

Bert BreukerBert Breuker, homeopat och leg. sjukgymnast från Holland, har studerat hos dr Tinus Smits och kombinerar klassisk homeopati med homeopatiska avgiftningar/avstörningar, den s.k. CEASE-metoden. Det innebär att man ser närmare på kritiska ögonblick i patientens utveckling och försöker lokalisera ”key moments” i individens fysiska och mentala utveckling. Dessa ”key moments” används som ett extra verktyg för att åstadkomma läkning på alla plan. Breuker är numera bosatt i Sverige och har homeopatisk mottagning i Umeå.

 

Alexander TournierDr Alexander Tournier från Homeopathy Research Institute, HRI, (London) redogör för forskningsläget inom den homeopatiska läkekonsten.

 

 .

.

Medlem betalar endast 800 kronor för konferensen inklusive mat och fika

.

restaurang3Konferensavgiften är 1400 kronor, men subventionerad till 800 kronor för den som har medlemskap i Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati eller i något av Sveriges homeopatiförbund. I priset ingår två luncher och fyra fikastunder. Eftersom föreningen firar 100-årsjubileum bjuder vi på en trerättersmiddag på lördagskvällen.

.

 

.

ANMÄLAN  TILL KONFERENSEN

.

Anmälan görs till Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati genom att sätta in 800 kronor respektive 1400 kronor på plusgirokonto 45 51 30-5. Skriv namn och adress. 
Skicka också mail
till homeopatiframjandet@gmail.com  och ange om du vill ha specialkost av något slag.

Passa också på att bli medlem, om du inte redan är det. Sätt in 80 kronor på samma konto som ovan, ange namn och adress.

Här finn färdbeskrivning till Vår Gård >>>

 

112Det finns rum att hyra för x antal kronor.

 

VARMT VÄLKOMNA TILL EN INSPIRERANDE HELG! 

arnicaarnica 2arnica

The Case FOR Homeopathic Medicine: The Historical and Scientific Evidence

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dana Ullman

A lot of people today are confused about what homeopathy is (and isn’t), and this situation is not helped by the skeptics of homeopathy who go to incredible extents to exaggerate and misconstrue what homeopathic medicine is and who commonly provide misinformation about it.

It is more than a tad ironic that these ”skeptics” who hold themselves out as ”defenders of medical science” have exhibited an embarrassingly poor scientific attitude when evaluating what homeopathy is and what the scientific evidence does and doesn’t say about it.

Because many skeptics of homeopathy today indulge in spreading misinformation about homeopathy, this blog is addressed at setting the record straight and is packed with references to confirm the veracity of what is being asserted here.

First, to clarify, advocating for or using homeopathic medicines does not preclude appreciation for or use of selective conventional medical treatment. Advocates of homeopathy simply honor the Hippocratic tradition of ”First, do no harm” and therefore seek to explore and utilize safer methods before resorting to more risky treatments. This perspective has historical and international roots, and it is thus no surprise that American health care which has been so resistant to homeopathic and natural therapies in its mainstream institutions is presently ranked 37th in the world in the performance of its health care system.(1) In comparison, the number one ranked country in the world is France, a country in which around 40 percent of the population uses homeopathic medicines and around 30 percent of its family physicians prescribe them (2).

The Evidence IS There. Read more: Huffpos Healthy Living

Homeopati på Mariatorget

mInformation om homeopati  ges av Marina Szöges, Yael Jusidman och homeopater från HomeopatiAkuten på Mariatorget i Stockholm på torsdagseftermiddagar under maj och september 2015. Kom gärna förbi och heja på oss.

 

 

The Swiss Government’s Remarkable Report on Homeopathic Medicine

The Swiss government has a long and widely-respected history of neutrality, and therefore, reports from this government on controversial subjects need to be taken more seriously than other reports from countries that are more strongly influenced by present economic and political constituencies. When one considers that two of the top five largest drug companies in the world have their headquarters in Switzerland, one might assume that this country would have a heavy interest in and bias toward conventional medicine, but such assumptions would be wrong.

In late 2011, the Swiss government’s report on homeopathic medicine represents the most comprehensive evaluation of homeopathic medicine ever written by a government and was just published in book form in English (Bornhoft and Matthiessen, 2011). This breakthrough report affirmed that homeopathic treatment is both effective and cost-effective and that homeopathic treatment should be reimbursed by Switzerland’s national health insurance program.

The Swiss government’s inquiry into homeopathy and complementary and alternative (CAM) treatments resulted from the high demand and widespread use of alternatives to conventional medicine in Switzerland, not only from consumers but from physicians as well. Approximately half of the Swiss population have used CAM treatments and value them. Further, about half of Swiss physicians consider CAM treatments to be effective. Perhaps most significantly, 85 percent of the Swiss population wants CAM therapies to be a part of their country’s health insurance program.

It is therefore not surprising that more than 50 percent of the Swiss population surveyed prefer a hospital that provides CAM treatments rather to one that is limited to conventional medical care.

Beginning in 1998, the government of Switzerland decided to broaden its national health insurance to include certain complementary and alternative medicines, including homeopathic medicine, traditional Chinese medicine, herbal medicine, anthroposophic medicine, and neural therapy. This reimbursement was provisional while the Swiss government commissioned an extensive study on these treatments to determine if they were effective and cost-effective. The provisional reimbursement for these alternative treatments ended in 2005, but as a result of this new study, the Swiss government’s health insurance program once again began to reimburse for homeopathy and select alternative treatments. In fact, as a result of a national referendum in which more than two-thirds of voters supported the inclusion of homeopathic and select alternative medicines in Switzerland’s national health care insurance program, the field of complementary and alternative medicine has become a part of this government’s constitution (Dacey, 2009; Rist, Schwabl, 2009).

The Swiss Government’s ”Health Technology Assessment”

The Swiss government’s ”Health Technology Assessment” on homeopathic medicine is much more comprehensive than any previous governmental report written on this subject to date. Not only did this report carefully and comprehensively review the body of evidence from randomized double-blind and placebo controlled clinical trials testing homeopathic medicines, they also evaluated the ”real world effectiveness” as well as safety and cost-effectiveness. The report also conducted a highly-comprehensive review of the wide body of preclinical research (fundamental physio-chemical research, botanical studies, animal studies, and in vitro studies with human cells).

And still further, this report evaluated systematic reviews and meta-analyses, outcome studies, and epidemiological research. This wide review carefully evaluated the studies conducted, both in terms of quality of design and execution (called ”internal validity”) and how appropriate each was for the way that homeopathy is commonly practiced (called ”external validity”). The subject of external validity is of special importance because some scientists and physicians conduct research on homeopathy with little or no understanding of this type of medicine (some studies tested a homeopathic medicine that is rarely used for the condition tested, while others utilized medicines not commonly indicated for specific patients). When such studies inevitably showed that the homeopathic medicine did not ”work,” the real and accurate assessment must be that the studies were set up to disprove homeopathy… or simply, the study was an exploratory trial that sought to evaluate the results of a new treatment (exploratory trials of this nature are not meant to prove or disprove the system of homeopathy but only to evaluate that specific treatment for a person with a specific condition).

After assessing pre-clinical basic research and the high quality clinical studies, the Swiss report affirmed that homeopathic high-potencies seem to induce regulatory effects (e.g., balancing or normalizing effects) and specific changes in cells or living organisms. The report also reported that 20 of the 22 systematic reviews of clinical research testing homeopathic medicines detected at least a trend in favor of homeopathy.* (Bornhöft, Wolf, von Ammon, et al, 2006)

The Swiss report found a particularly strong body of evidence to support the homeopathic treatment of Upper Respiratory Tract Infections and Respiratory Allergies. The report cited 29 studies in ”Upper Respiratory Tract Infections/AllergicReactions,” of which 24 studies found a positive result in favor of homeopathy. Further, six out of seven controlled studies that compared homeopathic treatment with conventional medical treatment showed that homeopathy to be more effective than conventional medical interventions (the one other trial found homeopathic treatment to be equivalent to conventional medical treatment). All of these results from homeopathic treatment came without the side effects common to conventional drug treatment. In evaluating only the randomized placebo controlled trials, 12 out of 16 studies showed a positive result in favor of homeopathy.

The authors of the Swiss government’s report acknowledge that a part of the overall review of research included one negative review of clinical research in homeopathy (Shang, et al, 2005). However, the authors noted that this review of research has been widely and harshly criticized by both advocates and non-advocates of homeopathy. The Swiss report noted that the Shang team did not even adhere to the QUORUM guidelines which are widely recognized standards for scientific reporting (Linde, Jonas, 2005). The Shang team initially evaluated 110 homeopathic clinical trials and then sought to compare them with a matching 110 conventional medical trials. Shang and his team determined that there were 22 ”high quality” homeopathic studies but only nine ”high quality” conventional medical studies. Rather than compare these high quality trials (which would have shown a positive result for homeopathy), the Shang team created criteria to ignore a majority of high quality homeopathic studies, thereby trumping up support for their original hypothesis and bias that homeopathic medicines may not be effective (Lüdtke, Rutten, 2008).

The Swiss report also notes that David Sackett, M.D., the Canadian physician who is widely considered to be one of the leading pioneers in ”evidence based medicine,” has expressed serious concern about those researchers and physicians who consider randomized and double-blind trials as the only means to determine whether a treatment is effective or not. To make this assertion, one would have to acknowledge that virtually all surgical procedures were ”unscientific” or ”unproven” because so few have undergone randomized double-blind trials.

In my view, for a treatment to be determined to be ”effective” or ”scientifically proven,” a much more comprehensive assessment of what works and doesn’t is required. Ultimately, the Swiss government’s report on homeopathy represents an evaluation of homeopathy that included an assessment of randomized double blind trials as well as other bodies of evidence, all of which together lead the report to determine that homeopathic medicines are indeed effective.

The next article will discuss further evidence provided in this report from the Swiss government on the effectiveness and cost-effectiveness of homeopathic care.

REFERENCES:

Bornhoft, Gudrun, and Matthiessen, Peter F. Homeopathy in Healthcare: Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs. Goslar, Germany: Springer, 2011. http://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20638-2/page/1 (This book is presently available from the German office of the publisher, and it will become available via the American office as well as select booksellers in mid- to late-February, 2012.)(NOTE: When specific facts in the above article are provided but not referenced, this means that these facts were derived from this book.)

Bornhöft G, Wolf U, von Ammon K, Righetti M, Maxion-Bergemann S, Baumgartner S, Thurneysen AE, Matthiessen PF. Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice – summarized health technology assessment. Forschende Komplementärmedizin (2006);13 Suppl 2:19-29. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16883077

Dacey, Jessica. Therapy supporters roll up sleeves after vote. SwissInfo.ch, May 19, 2009. http://www.swissinfo.ch/eng/politics/Therapy_supporters_roll_up_sleeves_after_vote.html?cid=670064

Linde K, Jonas W. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? Lancet 36:2081-2082. DOI:10.1016/S0140-6736(05)67878-6. http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673605678786.pdf

Lüdtke R, Rutten ALB. The conclusions on the effectiveness of homeopathy highly depend on the set of analysed trials. Journal of Clinical Epidemiology. October 2008. doi: 10.1016/j.jclinepi.2008.06/015. http://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(08)00190-X/abstract

Rist L, Schwabl H: Komplementärmedizin im politischen Prozess. Schweizer Bevölkerungstimmt über Verfassungsartikel «Zukunft mit Komplementärmedizin» ab. Forsch Komplementmed 2009, doi 10.1159/000203073.
(Translation: Complementary medicine in the political process: The Swiss population votes on the Constitutional Article ”The future with complementary medicine”
http://www.ayurveda-association.eu/files/swiss_referendum_on_cam_-_forschkomplementmed_2009.pdf

*Although this Swiss government report was just published in book form in 2011, the report was finalized in 2006. In light of this date, the authors evaluated systematic reviews and meta-analyses on homeopathic research up until June 2003.

2010-11-05-dana2.jpg

Dana Ullman, MPH, is America’s leading spokesperson for homeopathy and is the founder of www.homeopathic.com . He is the author of 10 books, including his bestseller, Everybody’s Guide to Homeopathic Medicines. His most recent book is, The Homeopathic Revolution: Why Famous People and Cultural Heroes Choose Homeopathy (the Foreword to this book was written by Dr. Peter Fisher, the Physician to Her Majesty Queen Elizabeth II). Dana lives, practices, and writes from Berkeley, California.

For more by Dana Ullman, click here.

For more on natural health, click here.