Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopatis yttrande angående artikel 16:2 i läkemedelsdirektivet 2001/83/EG

Yttrande / Synpunkter

SFVH:S yttrande på Läkemedelsverkets förslag (Rapport) till ett svenskt regelverk för godkännande av homeopatiska läkemedel, art. 16.2 i läkemedelsdirektivet 2001/83/EG. Stockholm den 12 maj 2015

Inledande
I remisslistan upptas ingen instans som representerar utövande homeopater, inte heller någon som företräder den av homeopatin intresserade allmänheten. Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati önskar därför att följande ställningstagande och synpunkter beaktas som remissvar.
Föreningen, bildad i Stockholm 1915, är en ideell riksförening vars medlemmar (f.n. över 800) i regel är människor med egen erfarenhet av och ofta betydande kunskap i homeopati, utan att vara utövande homeopater. Den stöder ekonomiskt forskning och information om homeopati, både inom Sverige och internationellt, och står helt fri i förhållande till olika traditioner och varianter av homeopatisk utövning.

Ställningstagande
Föreningen förordar alt. 4 men med följande önskemål:
a) Förtydligande/starkare betoning av att lagen förutsätter att registrering av homeopatiska enkelmedel sker eller skall ske enligt art. 14.1 om så är möjligt enligt denna artikels lydelse (se nedan, 1.).
b) Ersättande av det centrala kravet på ”långvarig användning” (15/30 år) med krav på kvalificerad utvärdering i enlighet med homeopatins speciella principer och erfarenhet (se nedan, 2.).
c) Krav på gedigen homeopatisk utbildning och erfarenhet för legitimerad personal som kan få anledning att i tjänsten utöva eller ge råd/informera om homeopati.

Skäl till önskemålen
1. Aktuella formuleringar kan (eventuellt) öppna för registrering av enkelmedel enligt art. 16.2 (i stället för 14.1) i syfte att få dem receptbelagda. Detta skulle i värsta fall kunna leda till att homeopati inte längre kan utövas av icke legitimerad personal och därmed dö ut i Sverige.
2. Samtliga alternativ utgår ju principiellt från det nuvarande EU-regelverket för traditionella växtbaserade läkemedel, detta trots att homeopatin är en helt självständig form av medicinsk terapi, där bara en begränsad del av läkemedlen baseras på växter. Centrala är dels potenseringen av medlen (i regel med en spädningsgrad som väl motsvarar kravet i art. 14.1), dels valet av medel efter helt idiomatiska homeopatiska erfarenheter. Ett homeopatiskt (enkel)medels ”ändamåls-enlighet” kan inte bedömas bara med stöd av långvarig användning. Det är bara om den homeopatiska principen – similia similibus curentur – tillämpats i varje åberopat enskilt fall, som medlet har fått visa sina möjligheter som botemedel.
Kravet på långvarig användning bör alltså ersättas med ett krav på utvärdering av medlet på homeopatiska grunder. I EG-direktivet medges ”svårigheten att tillämpa konventionella statistiska metoder” för att utvärdera homeopatiska medels verkan i samband med kliniska prövningar, men lösningen på problemet, att tillämpa icke-konventionella metoder nämns ej, trots att sådana är fullt tänkbara och i viss utsträckning redan existerar. Se exempel och diskussion i t.ex. Robert Hahn: ”Homeopathy: Meta-Analyses of Pooled Clinical Data”, Forschende Komplementärmedizin 2013:5, http://www.karger.com/Article/FullText/355916. (Även enligt artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet skall bestämmelserna för de prekliniska studier och kliniska prövningar som krävs för godkännande av ett homeopatiskt läkemedel vara ”i enlighet med de principer och särdrag som utmärker homeopatin”.)
Just nu när det aktuella tillägget, art. 16.2, i läkemedelslagen skall utformas, ges ett lämpligt tillfälle att behandla homeopatin på ett korrekt sätt, som en självständig medicinsk metod, artskild från både allopati och fytomedicin. Därmed skulle också dörren öppnas för nya medel, som redan från början testas på ett för homeopatin specifikt och korrekt sätt.

Synpunkter
Sverige är en relativt liten marknad för homeopatiska medel, starkt beroende av omvärlden. Det är dock viktigt att svenska patienter ges säker och enkel tillgång på de många medel som homeopatisk terapi normalt har behov av, både som ordinerade av utbildad homeopat och som avsedda för ”egenvård”. Önskvärt vore att lagstiftningen kunde homogeniseras åtminstone inom EU-området, t.ex. så att medel som redan godkänts i annat EU-land än Sverige efter ett enkelt förfarande kan godkännas även här. (Detta gäller båda artiklarna, 14.1 och 16.2.)
Patienter i vården bör ha möjlighet att fritt få välja vårdform. Detta förutsätter dock att han/hon är informerad även om alternativa terapier, t.ex. homeopatin. Om legitimerad personal inte kan ge adekvat information bör den åtminstone kunna hänvisa till var information kan sökas. Först när patienten är informerad kan man förvänta sig fritt val och eget initiativ. Att ”gängse terapi” erbjuds patienten i första hand kan vara rimligt, särskilt om det aktuella vårdstället inte förfogar över alternativmedicinsk sakkunskap; däremot är det inte rimligt att patienten ”uttryckligen” måste säga nej för att slippa ifrån den terapin. Den offentliga vården skall underlätta, inte försvåra för patienten att söka den vård som kan tänkas vara mest effektiv eller som kanske utgör det enda alternativet. Huruvida denna alternativa vård kan ges på ett kompetent sätt inom den offentliga vården eller inte är en annan fråga. Att homeopatin både i sig själv och som komplementär insats är en mycket kostnadseffektiv terapi har visats i flera utländska studier.
Receptbeläggning av homeopatiska medel av patientsäkerhetsskäl borde aldrig kunna bli aktuell om art. 14.1 tillämpas på så sätt, att spädningsgraden för riskfrihet enbart bedöms individuellt, medel för medel, inte efter schablonvärden. Begränsningen av hur ett homeopatiskt medel får administreras, oralt eller utvärtes, borde då kunna vidgas där (nässpray, suppositorium) och inte införas i artikel 16.2 för medel utan terapeutisk indikation.
Några formuleringar i Läkemedelsverkets Rapport bör kommenteras:
En förpackningstext som ”Homeopatiskt läkemedel använt … //. Indikationen grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning inom homeopatin” är inte relevant om det föreligger godtagbara kliniska tester.
Formuleringen (i EG-direktivet) om ”de speciella egenskaperna hos homeopatika, såsom deras mycket låga innehåll av verksamma beståndsdelar” är olämplig eftersom den ”verksamma beståndsdelen” inte alls är liktydig med andelen av stamsubstansen – det potenserade läkemedlet är troligen till alla delar ”verksam beståndsdel”.
Endast ett litet antal homeopatiska enkelmedel har så begränsad känd verkan att ett fåtal specifika indikationer kan väljas ut och anges. Detta innebär inte att uttryckssättet ”homeopatikum utan erkända terapeutiska indikationer” är tillämpligt. I stället bör en formulering som t.ex. ”homeopatikum registrerat utan angiven terapeutisk indikation” vara lämpligare. Däremot torde det vara fullt acceptabelt och praktiskt att ange terapeutisk indikation för komplexmedel som komponerats speciellt med sikte på verkan vid specifika åkommor.

För Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati
Styrelsen: Marina Szöges, Yael Jusidman, Bonnie Lomnäs, Solveig Lindblom, Elisabet Balbo

Internationell konferens om homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatrisk funktions- nedsättning 10 – 11 oktober 2015

 

Click here for an English version>>>Konferensens-talare (1)

Vi firar 100 år med en internationell konferens där kunniga föreläsare berättar om homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom autism, Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes syndrom m.m.

 

 

111Konferensen äger rum på Vår Gård i Saltsjöbaden, strax utanför Stockholm, den 10-11 oktober. Tid: Lördag 9.00 – 17.30 med inskrivning 8.00-9.00 och middag ca 19.00. Söndag 9.00 – 17.00.

Föreläsarna har stor erfarenhet av homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

.

.

.

Föredragshållare

.

JyduthDr Judyth Reichenberg-Ullman, lic. naturläkare, sociolog och praktiserande klassisk homeopat sedan 30 år, har mentala och känslomässiga problem samt kvinnohälsa som specialitet. Judyth Reichenberg-Ullman och hennes man Robert Ullman har tillsammans gett ut sju böcker om homeopati, bl.a. storsäljaren Ritalin Free Kids, samt Homeopathic Self-CareRage-Free Kids och A Drug-Free Approach to Asperger Syndrome and Autism. 

 

Robert ullmanDr Robert Ullman, lic. naturläkare och klassisk homeopat med 32 års erfarenhet, har behandlat över 4.000 barn med inlärnings- och beteendestörningar. Paret Reichenberg-Ullman bor och praktiserar i Seattle, USA, och i södra Chile.

 

hileryHilery Dorrian, England, är klassisk homeopat, örtspecialist och akupunktör med 25 års erfarenhet. Hilery Dorrian är känd för att vara en entusiastisk och engagerad föreläsare. Hon har en fantastisk förmåga att förmedla sina vida kunskaper om homeopati och om barn med problem.

 

Dr.Dinesh-ChauhanDr Dinesh Chauhan, Mumbai, Indien, är klassisk homeopat. Han har ett insiktsfullt och passionerat förhållningssätt till homeopatin. Chauhan håller populära seminarier runt om i världen och undervisar tillsammans med dr Rajan Sankaran på ”The other song academy” i Mumbai. Dinesh Chauhan är författare till bl.a.: The Scientifically Intuitive Case Witnessing: The Journey of Three Steps och A Wander with a Little Wonder, Child-Centric Case Witnessing.

.
JuergenWeilandJürgen Weiland, Tyskland, är Heilpraktiker och klassisk homeopat och har en framgångsrik mottagning i Bonn. Han reser runt i världen och håller inspirerande föreläsningar och seminarier. Jürgen Weiland undervisar barnmorskor i hur homeopati kan användas i samband med graviditet, förlossning och under småbarnsåren. Han har på senare år inriktat sig på att uppnå en systematisk förståelse av Materia Medica, och speciellt med fokus på barns utveckling.

 

46_Schmidt_ICE13_100Josef Schmidt, professor och dr, är verksam vid Ludwig Maximilian-universitetet i München, institutionen för medicinsk etik, historia och teori. Han föreläser på internationella kongresser över hela världen och har specialiserat sig på Hahnemanns människosyn och homeopatins historia.

 

Bert BreukerBert Breuker, homeopat och leg. sjukgymnast från Holland, har studerat hos dr Tinus Smits och kombinerar klassisk homeopati med homeopatiska avgiftningar/avstörningar, den s.k. CEASE-metoden. Det innebär att man ser närmare på kritiska ögonblick i patientens utveckling och försöker lokalisera ”key moments” i individens fysiska och mentala utveckling. Dessa ”key moments” används som ett extra verktyg för att åstadkomma läkning på alla plan. Breuker är numera bosatt i Sverige och har homeopatisk mottagning i Umeå.

.
Alexander TournierDr Alexander Tournier från Homeopathy Research Institute, HRI, (London) redogör för forskningsläget inom den homeopatiska läkekonsten.

 

.

.

Medlem betalar endast 800 kronor för konferensen inklusive mat och fika

.

restaurang3Konferensavgiften är 1400 kronor, men subventionerad till 800 kronor för den som har medlemskap i Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati eller i något av Sveriges homeopatförbund. I priset ingår två luncher och fyra fikastunder. Eftersom föreningen firar 100-årsjubileum bjuder vi på en trerättersmiddag på lördagskvällen.

.

.

ANMÄLAN  TILL KONFERENSEN

Anmälan görs till Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati genom att sätta in 800 kronor respektive 1400 kronor på plusgirokonto 45 51 30-5. Skriv namn och adress. 
Skicka också mail
till homeopatiframjandet@gmail.com  och ange om du vill ha specialkost av något slag.

Passa också på att bli medlem, om du inte redan är det. Sätt in 80 kronor på samma konto som ovan, ange namn och adress.

Här finn färdbeskrivning till Vår Gård >>>

..

112Och den som vill vara nära på plats kan hyra rum på Vår Gård.
Läs mer här >>>

……Och den som vill vara nära på plats kan hyra rum på Vår Gård. Läs mer här .

.

VARMT VÄLKOMNA TILL EN INSPIRERANDE HELG! 

arnicaarnica 2arnica

VÄLKOMNA ATT FIRA 100-ÅRSJUBILEUM MED SVENSKA FÖRENINGEN FÖR VETENSKAPLIG HOMEOPATI

Konferensens-talare (1)

.

Vi firar 100 år med en internationell konferens där kunniga föreläsare berättar om homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom autism, Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes syndrom m.m.

 

111Konferensen äger rum på Vår Gård i Saltsjöbaden, strax utanför Stockholm, den 10-11 oktober. Föreläsarna har stor erfarenhet av homeopatisk behandling av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

.

Föredragshållare

 

JyduthDr Judyth Reichenberg-Ullman, lic. naturläkare, sociolog och praktiserande klassisk homeopat sedan 30 år, har mentala och känslomässiga problem samt kvinnohälsa som specialitet. Judyth Reichenberg-Ullman och hennes man Robert Ullman har tillsammans gett ut sju böcker om homeopati, bl.a. storsäljaren Ritalin Free Kids, samt Homeopathic Self-CareRage-Free Kids och A Drug-Free Approach to Asperger Syndrome and Autism. 

 

Robert ullmanDr Robert Ullman, lic. naturläkare och klassisk homeopat med 32 års erfarenhet, har behandlat över 4.000 barn med inlärnings- och beteendestörningar. Paret Reichenberg-Ullman bor och praktiserar i Seattle, USA, och i södra Chile.

 

 

hileryHilery Dorrian, England, är klassisk homeopat, örtspecialist och akupunktör med 25 års erfarenhet. Hilery Dorrian är känd för att vara en entusiastisk och engagerad föreläsare. Hon har en fantastisk förmåga att förmedla sina vida kunskaper om homeopati och om barn med problem.

 

 

Dr.Dinesh-ChauhanDr Dinesh Chauhan, Mumbai, Indien, är klassisk homeopat. Han har ett insiktsfullt och passionerat förhållningssätt till homeopatin. Chauhan håller populära seminarier runt om i världen och undervisar tillsammans med dr Rajan Sankaran på ”The other song academy” i Mumbai. Dinesh Chauhan är författare till bl.a.: The Scientifically Intuitive Case Witnessing: The Journey of Three Steps och A Wander with a Little Wonder, Child-Centric Case Witnessing.

 

JuergenWeilandJürgen Weiland, Tyskland, är Heilpraktiker och klassisk homeopat och har en framgångsrik mottagning i Bonn. Han reser runt i världen och håller inspirerande föreläsningar och seminarier. Jürgen Weiland undervisar barnmorskor i hur homeopati kan användas i samband med graviditet, förlossning och under småbarnsåren. Han har på senare år inriktat sig på att uppnå en systematisk förståelse av Materia Medica, och speciellt med fokus på barns utveckling.

 

46_Schmidt_ICE13_100Josef Schmidt, professor och dr, är verksam vid Ludwig Maximilian-universitetet i München, institutionen för medicinsk etik, historia och teori. Han föreläser på internationella kongresser över hela världen och har specialiserat sig på Hahnemanns människosyn och homeopatins historia.

 

 

Bert BreukerBert Breuker, homeopat och leg. sjukgymnast från Holland, har studerat hos dr Tinus Smits och kombinerar klassisk homeopati med homeopatiska avgiftningar/avstörningar, den s.k. CEASE-metoden. Det innebär att man ser närmare på kritiska ögonblick i patientens utveckling och försöker lokalisera ”key moments” i individens fysiska och mentala utveckling. Dessa ”key moments” används som ett extra verktyg för att åstadkomma läkning på alla plan. Breuker är numera bosatt i Sverige och har homeopatisk mottagning i Umeå.

 

Alexander TournierDr Alexander Tournier från Homeopathy Research Institute, HRI, (London) redogör för forskningsläget inom den homeopatiska läkekonsten.

 

 .

.

Medlem betalar endast 800 kronor för konferensen inklusive mat och fika

.

restaurang3Konferensavgiften är 1400 kronor, men subventionerad till 800 kronor för den som har medlemskap i Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati eller i något av Sveriges homeopatiförbund. I priset ingår två luncher och fyra fikastunder. Eftersom föreningen firar 100-årsjubileum bjuder vi på en trerättersmiddag på lördagskvällen.

.

 

.

ANMÄLAN  TILL KONFERENSEN

.

Anmälan görs till Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati genom att sätta in 800 kronor respektive 1400 kronor på plusgirokonto 45 51 30-5. Skriv namn och adress. 
Skicka också mail
till homeopatiframjandet@gmail.com  och ange om du vill ha specialkost av något slag.

Passa också på att bli medlem, om du inte redan är det. Sätt in 80 kronor på samma konto som ovan, ange namn och adress.

Här finn färdbeskrivning till Vår Gård >>>

 

112Det finns rum att hyra för x antal kronor.

 

VARMT VÄLKOMNA TILL EN INSPIRERANDE HELG! 

arnicaarnica 2arnica

The Case FOR Homeopathic Medicine: The Historical and Scientific Evidence

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dana Ullman

A lot of people today are confused about what homeopathy is (and isn’t), and this situation is not helped by the skeptics of homeopathy who go to incredible extents to exaggerate and misconstrue what homeopathic medicine is and who commonly provide misinformation about it.

It is more than a tad ironic that these ”skeptics” who hold themselves out as ”defenders of medical science” have exhibited an embarrassingly poor scientific attitude when evaluating what homeopathy is and what the scientific evidence does and doesn’t say about it.

Because many skeptics of homeopathy today indulge in spreading misinformation about homeopathy, this blog is addressed at setting the record straight and is packed with references to confirm the veracity of what is being asserted here.

First, to clarify, advocating for or using homeopathic medicines does not preclude appreciation for or use of selective conventional medical treatment. Advocates of homeopathy simply honor the Hippocratic tradition of ”First, do no harm” and therefore seek to explore and utilize safer methods before resorting to more risky treatments. This perspective has historical and international roots, and it is thus no surprise that American health care which has been so resistant to homeopathic and natural therapies in its mainstream institutions is presently ranked 37th in the world in the performance of its health care system.(1) In comparison, the number one ranked country in the world is France, a country in which around 40 percent of the population uses homeopathic medicines and around 30 percent of its family physicians prescribe them (2).

The Evidence IS There. Read more: Huffpos Healthy Living