Agenda för årsmötet 2020

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare

4. Val av justeringsman/rösträknare

5. Årsstämmans utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Resultat- och balansräkning

9. Revisionsberättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Arvode till styrelsens ledamöter samt ordinarie medlemsrevisor

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter

14. Val av en ordinarie medlemsrevisor och en suppleant

15. Val av två suppleanter till styrelsen

16. Val av två ledamöter i valberedningen

17. Fastställande av årsavgiftens storlek

18. Övriga ärenden

 

Speak Your Mind

*